اهداف و وظائف

1 اهداف سازمان عبارت است از سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي ونظارت براي بهره‌برداري پايدار از ذخاير و منابع آبزي كشور، حفاظت از منابع

آبزي و بازسازي موثر ذخاير موجود، توسعه مديريت و نگهداري زيرساخت­هاي صيادي و آبزي‌پروري، ارتقاء بهره‌وري منابع و عوامل توليد در آب­

هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران.

2 – وظائف سازمان در چارچوب وظائف حاكميتي قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1374  و در

چارچوب اهداف مذكور در ماده 4 اين اساس­نامه با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تائيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي­رسد.

فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
No records to display.