امروز : جمعه 1 تیر 1403 بروزرسانی:1403/03/30
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
128استانداردهای جهانی بنادر1395/03/12
 لطفاً به پیوست مراجعه نمائید. 
129استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی بنادر1395/03/12
 لطفاً به پیوست مراجعه نمائید.
130دستور العمل واگذاری بنادر1395/03/12
 لطفاً به پیوست مراجعه نمائید.
131نمونه قرارداد واگذاری بنادر1395/03/12
لطفاً بپیوست مراجعه نمائید.
132الگوهای مدیریتی بنادر-تجارب جهانی1395/03/12
لطفاً بپیوست مراجعه کنید. 
133دستورالعمل محیط زیست و ایمنی و ضوابط میزان برداشت آبزیان1395/03/12
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
134زمین شناسی وژئومورفولوژی بنادر1395/03/12
لطفاً بپیوست مراجعه کنید 
135مختصات جغرافيايي بنادر و مراکز تخليه صيد استانهاي ساحلي کشور1395/03/12
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
136مدیریت زیست محیطی و ایمنی در بنادر1395/03/12
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
137مورفولوژی سواحل1395/03/12
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 11.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست