امروز : پنج شنبه 31 خرداد 1403 بروزرسانی:1403/03/30
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
219فرمهای ثبت اطلاعات مزارع1396/06/26 
139coding of caviar lot number1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
140راهنمای صدور ماهی زنده ویرایش سوم1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
141راهنمای صدور خاویار1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
142شركتهاي صادر كننده نهایی1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
144مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع ویرایش 13931395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
145نحوه درج کد شناسه تولید1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
226ضوابط عرضه خاویاردر فرودگاه1396/09/25 
فایلهای پیوست
ردیف:1 نامه درخصوص واحدهاي توليدي رقابت پذيرو اقدامات قانوني
ردیف:2 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 9 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير
ردیف:3 ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي
ردیف:4 ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه درگردش
ردیف:5 ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي
ردیف:6 جداول ارسالي توزيع استاني قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي تسهيلات سرمايه اي
ردیف:7 جدول توزيع استاني قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي
ردیف:8 طرح بيمه آزمايشي ماهيان پرورشي در قفس
ردیف:9 تسهيلات ارزي ميان مدت و انعقاد قرارداد يك ميليارددلاري
ردیف:10 بيمه طرحهاي آزمايشي
ردیف:11 جدول طرح كمكهاي فني اعتباري براي افزايش توليد آبزيان سال 1393
ردیف:12 نامه طرح كمكهاي فني اعتباري براي افزايش توليد آبزيان سال 1393
ردیف:13 ارسال بخشنامه شماره 863 دستورالعمل اجرايي و حسابداري اعطاي تسهيلات ريالي
ردیف:14 تخصيص اعتباراز محل اعتبار صندوق توسعه ملي به طرح هاي توسعه واحدهاي گلخانه
ردیف:15 انعقاد نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ريالي مصوب هيات عامل صندوق توسعه ملي
ردیف:16 دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي سال 1394
ردیف:17 نامه درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي سال 1394
ردیف:18 دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي بر اساس قراردادشماره 94/105مورخ 94/2/28
ردیف:19 بخشنامه 904 - دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي سال 94
ردیف:20 نامه درخصوص دستورالعمل درخواست صدور مجوز تسهيلات مالي و خارجي (فاينانس)
ردیف:21 دستورالعمل درخواست صدورمجوز استفاده از تسهيلات مالي و خارجي (فاينانس)
ردیف:22 ارسال پيوست نامه 1073 / 94 / ص مورخ 7/15 درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي
ردیف:23 ارسال پيوست نامه 1030 / 94 مورخ 94/7/6درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي
ردیف:24 ارسال تصوير نامه 2436 / 402 / 43 درخصوص ارسال دستورالعمل اجراي پرداخت تسهيلات با نرخ سود ترجيهي
ردیف:25 جدول توزيع استاني اعتبارات قراردادهاي عامليت تسهيلات ريالي ايثارگران
ردیف:26 ارسال پيوست نامه شماره 1058 / 94 / ص درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي
ردیف:27 اختصاص مبلغ 20000 ميلياردريال از منابع داخلي بانك كشاورزي جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان
ردیف:28 ارسال توزيع استاني اعتبارات 15 درصدي ايثارگران صندوق توسعه ملي
ردیف:29 نامه شماره 19325 درخصوص بخشنامه شماره 1 موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
ردیف:30 ارسال اصلاحيه ماده 4 آيين نامه اجرايي بندهاي ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1394 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 56243 / ت 52134 مورخ 94/5/6
ردیف:31 ارسال ابلاغيه اجراي بيمه آزمايشي سازه و تجهيزات قفس هاي ماهيان پرورشي مربوط به سال زراعي 94 - 95
ردیف:32 نامه درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي سال 94
ردیف:33 بخشنامه 904- دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي
ردیف:34 خلاصه شرايط بيمه ماهيان سردآبي - پيوست نامه شماره 29176 مورخ 94/9/18
ردیف:35 ارسال ابلاغيه اجراي بيمه آزمايشي سازه و تجهيزات قفس هاي ماهيان پرورشي مربوط به سال زراعي 94 - 95
ردیف:36 نامه شماره 10288 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
ردیف:37 درخصوص مانده اعتبار مرحله دوم صندوق توسعه ملي سال 94 (پيوست نامه شماره 5242)
ردیف:38 توزيع استاني مانده اعتبارات مرحله دوم قرارداد عامليت تسهيلات ريالي سرمايه - (پيوست نامه شماره 5242)
ردیف:39 نامه شماره 5242 مورخ 26 / 2 / 95
ردیف:40 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورو حمایت از کالای ایرانی
ردیف:41 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورو حمایت از کالای ایرانی
ردیف:42 نامه شماره 4446 مورخ 20/ 2/ 95
ردیف:43 پيوست قسمت اول نامه 4446 - دستورالعمل اعطاي تسهيلات تلفيقي مرحله سوم اعتبارات سرمايه اي كشاورزي درسال 1394
ردیف:44 پيوست قسمت دوم نامه 4446 - اصلاح دستورالعمل اعطاي تسهيلات تلفيقي مرحله سوم اعتبارات سرمايه اي
ردیف:45 ارسال نامه 521 / 1499 / 6 / 95 موضوع حمايت از فعال نمودن بنگاههاي راكد و نيمه فعال
ردیف:46 ابلاغ دستورالعمل اجرايي مصوبه شماره 56243 / ت و 52134 هيات محترم وزيران
ردیف:47 نامه 8783 - درخصوص تسهيل در روند ثبت نام متقاضيان تسهيلات بنگاههاي توليدي كوچك و متوسط
ردیف:48 پيوست نامه 9071 (پيوست 1)
ردیف:49 ابلاغيه تخصيص مرحله اول بانك كشاورزي - دستورالعمل اعتباري و مالي و پرداخت تسهيلات يارانه دار بابت طرح افزايش توليد آبزيان
ردیف:50 تفاهمنامه 1394105818- قراردادعاملين اعطاي يارانه كاهش سودتسهيلات اعطايي بانك از محل اعتبارات قانون بودجه سال 94
ردیف:51 نامه 9071 - درخصوص اولويت پرداخت تسهيلات جهت طرح هاي توسعه مكانيزاسيون
ردیف:52 پيوست نامه 9071- تسهيلات طرح توسعه مكانيزاسيون، توسعه كشت گلخانه اي، پرورش ماهي در قفس
ردیف:53 طرحهاي آزمايشي بيمه آبزيان
ردیف:54 صندوق كارآفريني اميد - شيوه نامه اجرايي تفاهم نامه شماره 11924 / 95 مورخ95/6/21 (تاريخ ثبت در سامانه 95/8/22)
ردیف:55 نامه شماره 25312 ب ت مورخ 17/8/95 موضوع تفاهمنامه منعقده بين شيلات و صندوق كارآفريني اميد (تاريخ ثبت در سامانه 95/8/22)
ردیف:56 ارسال نامه شماره 1111017 / 46668 مورخ 9/21 / 1400 موضوع اخذ آب بها از کشاورزان موضوع ماده 58 قانون الحاق
ردیف:57 ارسال نامه شماره 29826 مورخ 1400/10/8
ردیف:58 ارسال نامه 71909 / 740 / 1400 مورخ 1400/11/10 توسعه فعالیتهای مکانیزاسیون کشاورزی و فعالیت های مدرن سازی دانش بنیان و استارت آپی کشاورزی
ردیف:59 خلاصه شرایط بیمه پایه ماهیان گرم آبی در استخر خاکی سال زراعی 1400- 1401
ردیف:60 ارسال نامه شماره 3175 درخصوص خلاصه شرایط تعرفه بیمه آبزیان 1401 - 1400
ردیف:61 تخصیص اعتبارات تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401
ردیف:62 ارسال نامه 3400 / 020 مورخ 1401/2/4 درخصوص بخشودگی خسارت تاخیر تادیه امور معوقه مستاجرین و بهره برداران اراضی ملی و دولتی
ردیف:63 قرارداد عاملیت اعطای یارانه کاهش سود تسهیلات اعطایی بانک
ردیف:64 دستورالعمل پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش به واحدهای شیلات و آبزیان در طرح مردمی سازی نظام یارانه ها
ردیف:65 ارسال نامه 6396 مورخ 3/3/ 1401 درخصوص استفاده از تسهیلات یارانه دار بابت تامین نهاده های واحدهای تولیدی زیربخش جهاد کشاورزی (شیلات و آبزیان)
ردیف:66 فرایند ثبت نام بازارگاه
ردیف:67 ارسال نامه 3895 درخصوص بخشنامه 3400 / 020 مورخ 4/2/1401
ردیف:68 دستورالعمل اجرایی بند ث ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ردیف:69 اجراي طرح بيمه آزمايشي ماهيان پرورشي در قفس
ردیف:70 طرح بيمه قفس
ردیف:71 خلاصه شرايط بيمه فراگير طيور
ردیف:72 خلاصه شرايط بيمه انواع دام، طيور و آبزيان
ردیف:73 ارسال نامه مربوط به خلاصه شرايط و جدول محاسبه غرامت و تعرفه هاي بيمه آبزيان
ردیف:74 تفاهم نامه توسعه كسب و كارهاي خرد و كوچك در قالب طرح ملي (تاريخ ثبت درسامانه 95/8/22)
ردیف:75 دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي از محل اعتبار صندوق توسعه ملي سال 1395 (تاريخ درج در سامانه 95/10/11
ردیف:76 نامه شماره 5954
ردیف:77 پيوست نامه 5954 -
ردیف:78 پيوست نامه 5954 - نامه شماره 1045 / 6 / 95
ردیف:79 پيوست نامه 5954 - نامه شماره 1339 / 6/ 95
ردیف:80 پيوست نامه 5954 - نامه شماره 1346 / 6 / 95
ردیف:81 نامه شماره 5712
ردیف:82 پيوست نامه 5712 - نامه 985 / 6 / 95 درخصوص تصويب دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي توليدي
ردیف:83 نامه شماره 25143 مورخ 95/6/18 درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي
ردیف:84 ارسال تصويرنامه شماره 340633 / 96 درخصوص اجراي دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95
ردیف:85 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري
ردیف:86 ارسال نامه شماره 27528 و تصويب نامه شماره 96223
ردیف:87 خلاصه شرايط و تعرفه بيمه دام، طيور و آبزيان
ردیف:88 خلاصه شرايط بيمه دام، طيور و آبزيان
ردیف:89 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در منابع روستايي با استفاده از صندوق توسعه ملي
ردیف:90 ارسال نامه شماره 27528 و تصويب نامه شماره 96223
ردیف:91 ارسال پيوست ابلاغيه شماره 1751 / 085 / 62 مورخ 96/7/12 مربوط به صندوق بيمه كشاورزي مربه به تعرفه هاي بيمه آبزيان
ردیف:92 نامه 3171 - درخصوص لغو محدوديت مبلغ 750 ميليون ريال سرانه سرمايه گذاري طرح هاي بخش كشاورزي براي ايجاد اشتغال
ردیف:93 پيوست نامه 3171- درخصوص اعلام متوسط هزينه سرانه ايجاد اشتغال
ردیف:94 نامه 4998 تعرفه ميگوي پرورشي
ردیف:95 ارسال تصوير نامه شماره 3508 / 96 درخصوص بازگشايي سامانه بهمن ياب
ردیف:96 ارسال تصوير نامه شماره 4004 /6 / 96درخصوص اصلاح بند (و) بخش پنجم نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات
ردیف:97 ارسال تصوير نامه شماره 11079 / 020 درخصوص ثبت نام متقاضيان تسهيلات بانكي به منظور حفظ اشتغال
ردیف:98 ارسال نامه شماره 38480 ب ت مورخ 99/12/9 و پیوست دستورالعمل بیمه اجرایی و تکمیلی تخم چشم زده، مزارع پرواری ماهیان سردآبی و مزارع میگوی پرورشی
ردیف:99 دستورالعمل بیمه اجباری (پایه) وتکمیلی"مزارع میگوی پرورشی"
ردیف:100 دستورالعمل بیمه پایه وتکمیلی" ماهیان سردآبی در مزارع پرواری"
ردیف:101 دستورالعمل بیمه اجباری "تخم چشم زده ماهیان سردآبی"
ردیف:102 خلاصه شرایط و تعرفه بیمه آبزیان سال زراعی (00 -99)
ردیف:103 ارسال نامه شماره 14475 مورخ 1400/3/29 درخصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی درسال 1400
ردیف:104 دستورالعمل اعتباری و حسابداری اعطای تسهیلات با یارانه کاهش سود طرح افزایش تولید آبزیان از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری قانون بودجه سال 1401
ردیف:105 درخصوص نامه شماره 5642 / ش مورخ 1400/3/1 درمورد بند 10 مصوبات کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری از ذخایر آبزیان و بیمه اجباری آبزیان
ردیف:106 شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 بخش کشاورزی
ردیف:107 دستورالعمل ذیل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 بخش کشاورزی
ردیف:108 ارسال نامه شماره 35146 / 300 / 1400 مورخ 1400/8/12
ردیف:109 ارسال نامه شماره 45385/ 300 / 1400 مورخ 1400/8/12
ردیف:110 دستورالعمل اجرایی نحوه و چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت کشاورزان خسارت دیده متاثر از سیل درسال زراعی 1401-1400
ردیف:111 جدول توزیع استانی تسهیلات ارزان قیمت بانکی
ردیف:112 جدول شماره 2- تعیین اولویت های پیشنهادی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تفکیک زیربخش های وزارت جهاد کشاورزی
ردیف:113 ارسال نامه شماره 1401/300/9057 موضوع تعیین سقف اعتبارات تخصیصی به هر فرد/ مصوبه به تفکیک زیربخش های آسیب دیده و متاثر از سیل مردادماه 1401
ردیف:114 دستورالعمل اعطای تسهیلات ریالی سرمایه در گردش
ردیف:115 ارسال نامه شماره 30692
ردیف:116 قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات تلفیقی از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ردیف:117 ارسال نامه 56375 / 340 / 1400 مورخ 20 / 9 / 1400
ردیف:118 ارسال نامه 35060 / ب ت درخصوص استفاده از تسهیلات مکانیزاسیون
ردیف:119 ارسال نامه 71909 / 740 / 1400 مورخ 1400/11/10 توسعه فعالیتهای مکانیزاسیون کشاورزی و فعالیت های مدرن سازی دانش بنیان و استارت آپی کشاورزی
ردیف:120 ارسال نامه شماره 743 ب ت مورخ 1401/1/17 موضوع ابلاغیه مرکز توسعه مکانیزاسیون
ردیف:121 ارسال نامه شماره 1401/740/887 مورخ 1401/1/14 مرکز توسعه مکانیزاسیون
ردیف:122 جدول توزیع استانی تسهیلات خط اعتباری شماره 10 مکانیزاسیون کشاورزی - بخش شیلات و آبزیان
ردیف:123 پیاده سازی سرویس عرضه و خرید خوراک آماده حوزه آبزی پروری در سامانه بازارگاه
ردیف:124 پيوست نامه 20913 - موضوع اولويتهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي براي سال 97
ردیف:125 پيوست نامه 20185 - درخصوص امهال سه ساله تسهيلات دريافتي خسارت ديدگان بخش كشاورزي
ردیف:126 ارسال تصوير نامه 97/7/4662 مورخ 97/6/27 درخصوص امهال تسهيلات دريافتي كشاورزان خسارت ديده
ردیف:127 ارسال نامه شماره 27528 و تصويب نامه شماره 96223
ردیف:128 ارسال پيوست ابلاغيه شماره 1751 / 085 / 62 مورخ 96/7/12 مربوط به صندوق بيمه كشاورزي مربه به تعرفه هاي بيمه آبزيان
ردیف:129 بخشنامه شماره 1- فرایندها و نحوه اجرای بند (و) و تبصره 5 قانون بودجه سال 1399
ردیف:130 دستورالعمل اجرايي برنامه توليد و اشتغال سال 1397 بخش كشاورزي
ردیف:131 نامه 20683 -ارسال تصوير نامه 97/7/4662 مورخ 97/6/27 درخصوص امهال تسهيلات دريافتي كشاورزان خسارت ديده
ردیف:132 نامه 4545 / ب ت درخصوص دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18قانون بودجه سال 1397
ردیف:133 نامه شماره 98/6/834 مورخ 10 / 2 درخصوص دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18
ردیف:134 ارسال دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397
ردیف:135 نامه تفاهم نامه
ردیف:136 تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان برنامه وبودجه و صندوق توسعه ملي درسال 1397
ردیف:137 نامه شماره 30807 - درخصوص تفاهم نامه
ردیف:138 نامه 28929- ارسال تصويرنامه شماره 60/220576 دستورالعمل اجرايي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي در راستاي قانون تسهيل و رفع موانع توليد
ردیف:139 پيوست نامه 28929 - درخصوص تسهيلات واحدهاي صنعتي بالاي 100 نفر
ردیف:140 نامه شماره 22304 ب ت و ارسال تصویر نامه 82/085/1392 دستورالعمل بیمه اجباری
ردیف:141 نامه شماره 82/085/1392 دستورالعمل بیمه اجباری
ردیف:142 دستورالعمل مشترک بیمه آبزیان
ردیف:143 نامه مربوط به دستورالعمل اعتباری بندالف تبصره 18
ردیف:144 دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18 سال 1398
ردیف:145 آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ردیف:146 آیین نامه اجرایی جز 3-2 بند د تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ردیف:147 نامه 32259 - ارسال تصوير تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 130740/ ت 49235
ردیف:148 تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 130740/ت 49235
ردیف:149 نامه شماره 34132 موضوع تفاهم مشترك وزارت جهاد كشاورزي، صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه و بودجه
ردیف:150 تفاهم نامه مشترك في مابين وزارت جهاد، صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه و بودجه
ردیف:151 نامه 31473 - ارسال تصوير بخشنامه 125777/35228 درخصوص شيوه نامه تشكيل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي
ردیف:152 بخشنامه 125777/35228 درخصوص شيوه نامه تشكيل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي
ردیف:153 ارسال نامه شماره 80625مورخ 1400/3/19 درخصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط درسال 1400
ردیف:154 خلاصه شرایط و تعرفه بیمه آبزیان - سال زراعی 1402-1401
ردیف:155 ارسال نامه 012/085/2540 درخصوص خلاصه شرایط بیمه آبزیان
تصاویر پیوست