امروز : پنج شنبه 16 تیر 1401 بروزرسانی:1401/04/15
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
40631
طرح های فناورانه آبزی پروری
1401/03/29

rtertertطرح های فناورانه آبزی پروری
40632طرح های فناورانه بازار عمل آوری1401/03/28طرح های فناورانه بازار عمل آوری
40633طرح های فناورانه پرورش ماهی در دریا (قفس )1401/03/29طرح های فناورانه پرورش ماهی در دریا (قفس )
40634طرح های فناورانه صید وصیادی1401/03/28طرح های فناورانه صید وصیادی
40636
طرح های فناورانه آبزی پروری
1401/03/29

طرح های فناورانه آبزی پروری
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست